तोको २६०७ जनारी कोरोना स्याई, ३९ जना सिई - Tamu Times

तोको २६०७ जनारी कोरोना स्याई, ३९ जना सिई

हुम च्हाक्ली तम
सों असार, पोखरा
लिलिवे २४ घण्टारी २६०७ जनारी कोरोना भाईरस संक्रमण स्याउले म्रोईमो । स्वास्थ्य नि जनसंख्या मन्त्रालय ७७११ ज्नारी ले पीसिआररी १७६८ नि ४७७३ जनारी लवे एन्टिजेरी ८३९ नि २६०७ जनारी संक्रमण त्होईमो ।
कोरोना संक्रमणईटो लिलि २४ घण्टारी ३९ जना सिईमो भे २१४१ जना सईमो ।

Tamu Times

Tamnutimes.com is the first online news portal in Gurung language from Nepal, providing business news, bank credit profit updates, information on sales

哩亞電子煙、煙彈訂購

哩亞拋棄式電子煙、霧化煙彈台灣訂購官網https://www.online-ilia.com/,拋棄式無需充電,口味正宗,隱私包裝出貨。

Ilia哩亞電子煙電子菸煙彈線上購物網,訂購網址https://www.online-ilia.com/pods,所有商品均為正品,隱私包裝出貨。