तमु ह्युल छोंज धिं क्याल्सई च्यु ङ्ही पार्षद छोंज खाँब दिनारी च्यु ङ्ही म्ल्हु ताँ झोको घौदिव लै। – Tamu Times

तमु ह्युल छोंज धिं क्याल्सई च्यु ङ्ही पार्षद छोंज खाँब दिनारी च्यु ङ्ही म्ल्हु ताँ झोको घौदिव लै।

tamutimes: ताप्लेजुङ्
तेला ह्यी क्हुन्दा स्वों सेरे चुइब लसी प्ली (फागुन ३ र ४) ङेसर्बे ङी र्हमसी चु छोजा खाँइे। चु छोजरी टु च्यु ङ् (६५) जिल्ला हुइले प्ली प्र से कु च्यु टु (४९६) मिह झोको खलौ।
चु छोजरी डा ओम तमु, क्वे र्हब्ले अमर तुम्याङ लिम्बु, महा संघबे मिह थेवा जगत बहादुर बाराम नि को डास् योगेन्द्र तमु झोकोर र्होसै र्होसै ताँ झोको भिलो।
ल्हे ताँ क्होवरी म न्होरिबे फोटो ङ्ह्योदो

ताँन फोटो किवालेस् लिल् पर्जु तमु

चु खेसरी खि सैँ र्बे ताँ ङी लै प्रिह्दौ
चु ताँ लई लिल पर्जो तमु नि ठाकुर जंग म्होब्छे तमु र झोंबले अ।