नेपालर तोकोसम्म कोरोना लैदिबले ङिच्यु ङा (७५) फेई – Tamu Times

नेपालर तोकोसम्म कोरोना लैदिबले ङिच्यु ङा (७५) फेई

ङ्हिच्यु क्रि, बैशाख, पोखरा
हुम बहादुर च्हाक्ली तमु

आईतबार दिनरी बाँकेल्वे नेपालगञ्जरी तोको टु (६) जनारी कोरोना लैदिइमरी था योइमो । भेरी अस्पतालरी लवे परीक्षणरी फेरी टु जनारी कोरोना म्रोउले भिईमरी स्वास्थ्य नि जनसंख्या मन्त्रालय भिईमो । नेपालगन्जर्वे च्यु टु, ङ्हिच्यु क्रि नि सोँच्यु बर्षल्वे दाईमे छलेइै प्लिच्यु, ङाच्यु ङा, नि टुच्यु बर्षल्वे नानिमेलाई कोरोना लैदिवले मन्त्रालय जानकारी पिइमो ।
चु भन्दा ओसो आइतबार नै नेपालगञ्जरी कु जना कोरोना संक्रमण तउले मन्त्रालयई भिला । चु निप्रे तोकोसम्म नेपालरी कोरोना लैदिवे म्हिझोगो ङिच्यु ङा जना फेई भिईमो ।