नेपालरी तोकोसम्म २१,००९ म्हिँझोगोलाई कोरोना लैदिई – Tamu Times

नेपालरी तोकोसम्म २१,००९ म्हिँझोगोलाई कोरोना लैदिई

२० साउन २०७७, मंगलबार,
पोखरा
हुम तमु (च्हाक्ली)
नेपालरी तोकोसम्म २१,००९ म्हिँझोगोलाई कोरोना लैदिमो । ति वे दिनरी २५९ म्हिँझोगोलाई लैदिवले स्याइमो । तिले म्हिँ क्रि सिईमरी तोकोसम्म ङ्यो नेपालरी ५८ जना सिखाईमो भे १५,०२६ जना कोरोना रोग सैमरी धिं री याखाई । तोरे ५,९२५ जना भे सौप्रिउ मो । तोकोसम्म ङ्यो नेपालरी जम्मा ७,१८,८९६ जना म्हिँझोगलाई कोरोना जाँच लैमो । तोको ताई संसारी कोरोना १,८४,८१,९१० म्हिँझोगलाई लैदिखाईमो । तोकोसम्म विश्वरी सिवे म्हिँझोगो ६,९८,२७२ जना मो भे कोरोना लैदिईमारी सवे म्हिँझोगो भे १,१७,०६,९२४ जना फेईमो ।