तिवे दिनरी टुप्र प्लिच्यु क्रि म्हिँलाई कोरोना म्होइमो – Tamu Times

तिवे दिनरी टुप्र प्लिच्यु क्रि म्हिँलाई कोरोना म्होइमो

सोंच्यु ङ्हि, साउन, पोखरा
हुम च्हाक्ली तमु
आइतबार ङ्यो ह्युलरी टुप्र प्लिच्यु क्रि कोरोना लैदिवले म्रोइमो । स्वास्थ्य नि जनसंख्या मन्त्रालयर्वे डा.जागेश्वर गौतमई भिवे तोकोवे ङ्यिच्यु प्लि घण्टारी टुप्र प्लिच्यु क्रि म्रोइमो । तोकोसम्म जम्मा ङिहच्य टु हजार टुप्र टुच्यु फेइमो । तिसम्म कोरोना सवे म्हिँ च्युङी हजार सोंप्र सोंच्यु ङ फेइमो । तोको कु हजार ङिह प्र ङिहच्यु क्रि कोरोना लैदिउले मो ।
छलेई क्रिप्र प्लि जना कारोना रोगाईटो सिइमो । तिवे दिनर सिवे म्हिँ ङिह जनार कोरोना म्रोल । तिवे दिनर मात्र क्रिच्यु ङि हजार ङ्हिप्र पिसिआर जाँच लल ।