थेब सञ्चारकर्मी शान्ति तमुई कोरोना त्हीरी धिं भाडार प्ली लाख आकी – Tamu Times

थेब सञ्चारकर्मी शान्ति तमुई कोरोना त्हीरी धिं भाडार प्ली लाख आकी

प्ली भदौ, पोखरा,
हुम च्हाक्ली तमु
थेव सञ्चारकर्मी शान्ति तमुई चैत्र महिनाइतो असोजसम्मल्वे भाडाईटो खवे प्लि लाख मुई आकिईमो ।
तोको कोरोना भाईरसै संक्रमण फैलिमरी मुई तवे क्ल्हो छ्याव आतइमरी तोको व्यवसायी मर्क परिई भिईमरी भाडा आकिउले तमुई भिईमो । तमुई धिंरी चलिवे पोखरा जाभा कफी धिंरवे चलिवे एकराज न्यौपानेई भैतइतो असोज महिनाल्वे भाडा सों महिना आकिव नि चार महिनाल्वे आधा मात्रै किब कात्र्तिक महिनारी बनी बन्दबन्दी तदिईभे बत्ती कि क्युलवे मात्र मुई फोब, स्थिति छयाँब तैर याईभे च दुले लब भिईमरी क्रिइमो भिईमरी भिई ।
चु के पर्यटन व्इवसायी नि चु क्ल्होलार्य संरक्षणरी छयाँउले तब विश्वास किइमो । कोराना संक्रमणल्वे जोखिमरी सरकारई कोरोना संक्रमण राक्दीउरी लवे के झोगोलाई मादिईमरी खि नि खिल्वे जानई चु छले लउले भिईमरी धिं क्ल्या तमुई भिईमो ।
तमुई पर्यटन विकासरी छ्यालव भिईमरी च व्यवसायीलाई धिं भाडारी बिमईले ओसो किवे मुई आकिल्ले च्यु बर्षई लागी सम्झौता लइमो ।