तिले गण्डकी प्रदेशरी प्लिच्यु (४०) कोरोना म्रोइ – Tamu Times

तिले गण्डकी प्रदेशरी प्लिच्यु (४०) कोरोना म्रोइ

च्यु कु, पोखरा
हुम बहादुर च्हाक्ली तमु
गण्डकी प्रदेशरी तिल प्लिच्यु (४०) कारोना लैदिवले त्होइमो ।
तोकोसम्म गण्डकीरी कारोना लैदिवे ङिह हजार साेंप्र ङच्यु ङिह (२३५२) फेउले गण्की प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयल्वे म्रु नि कारोना नियन्त्रण नि रोकथाम कार्यक्रमल्वे भिवेम्हि डा.विनोद विन्दु शर्माई भिईमो । पोखरारी मात्रै च्युटु (१६) कारोना लैदिवले योइमो । निर्देशनालयल्वे भिवदुले पोखरारी क्रिय नानिमे नि च्युटु टु म्हिझोगलानी कोरोना योइमो । चमेझोगो पोखार–च्युङ री ङि म्हिझोगो, नेपाल प्रहरी मो । छलेई तनहुँरी ङिह, लमजुङरी सों, स्याङजा नि बाग्लुङरी क्रि÷क्रि नि नवलपरासीरी च्यु ङि (१७) म्हिझोगोलाई कोरोना म्रोईमो भिइमरी निर्देशनालयई भिइ ।