स्याङ्गजा विरुवा–२, गाबु डाँडार्वे भू.पू.ई टुच्यु धींर्वे जानलाई राहत पिई – Tamu Times

स्याङ्गजा विरुवा–२, गाबु डाँडार्वे भू.पू.ई टुच्यु धींर्वे जानलाई राहत पिई

ङिहच्यु प्लि भाद्रा, पोखरा
हुम बहादुर च्हाक्ली तमु
स्याङजा विरुवा गाउँपालिका–२, गाबुडाँडार्वै पोखरारी टिवे म्हिझोगोलाई राहत पिइमो । कारोनाई चु वेलरी खेउरी नि केझोग लौरि पोखरारी टिव म्हिझोगोल तोको केझोगो आचलिउले नि टिउरी दे दुःख तवे म्हिझोगालाई राहत विवले अ । पोखरार्वे मिलनटोलरी टिवे राहत विवे कार्यक्रमल्वे संयोजक डिलबहादुर तमुई धिंरी ङिहच्यु सों म्हिझोगोलाई बोर क्रि म्हस, किलो क्रि (दाला, चच, छ्युकु) विल ।

गाबुडाँडारी फिइमरी थेब तवले क्ल्हो खालई भिले ह्रोसेल्दुई ङ्हामु । ओसो लाहुरे तैमरी तोको यु.के नि पोखरारी टिवे भु.पुझोगई राहत विवे कार्यक्रम लल । मुई दे आरेवे म्हिझोगो, ह्रोसेई नासई माया नि झनै च्योतो तउरी राहत कार्यक्रम लवे संयोजक डिलबहादुर तमुई भिई । छलेई नासालई अझ सहयोग लब भिईमो ।
नासाईतो पोखरा सम्म जम्मा टुच्यु धींलाई राहत विल । नासर सोंच्यु ङी नि पोखरारी ङिह च्यु सों टिवे म्हिझोगो मल । राहत योवे म्हिझोगा बेल्ले से तईमो । च त्हिरी विष्णु प्रसाद तमुई तान राहत विव म्हिझोगालाई लेई लेई धन्यवाद विल । कार्यक्रम गाबु झागडी सम्पर्क मञ्च नि श्री कमल चक्र युवा क्लबई लवले मल भे राष्ट्रिय युवा संघ स्याङ्गजा जिल्ला संयोजक थमन तमुई कार्यक्रम क्हिलल ।