तोरे लाईसेन्स, विलबुक म्हयाईभे ट्राफिक कार्यालय यालआपरि, अनलाईनाईटो भरिउरी खामो – Tamu Times

तोरे लाईसेन्स, विलबुक म्हयाईभे ट्राफिक कार्यालय यालआपरि, अनलाईनाईटो भरिउरी खामो

५, असोज, पोखरा
म्हयावे गाडी चलिवे लाइसेन्स, गाडी दर्ता किताब नि गाडील्वे कागज सिफारिस किउरी ट्राफिक अफिस याउरी आपरिइमो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाई प्रहरी म्रु अफिसनी क्ह्रिइमरी सोमबारइटो म्हयावे सिफारिस किउरी अनलाईनाइटो फारम भरीउरी खामो भिईमो । महाशाखार्वे म्रु भीम ढकालई म्हयावे लाईसेन्स, विलबुक नि पर्मिटई लागी ल्येई दिन लैदिइमरी सेवाग्राही ट्राफिक प्रहरी कार्यलयरी याउ अवस्था खाई भिईर भिईमो । महाशाखारी कम्तिर ङिह प्र म्हयावे सिफारिसझोगो खउले भिईमो । अनलाईनाई सुरु तसरे म्हिझोगो धिंरी टिइमरी सिफारिस किउरी खाब भिईमो । सिफारिसई लागी ट्राफिक प्रहरीई वेबसाईट तचबाष्अ।लभउबउियष्अिभ।नयख।लउ री याईमरी लस्ट डकुमेन्ट्स एप्लिकेसनरी क्लिक ललपरिमो । छले लसरे खिल्वे ह्रिवे ताँझोगो खाई भरिलपरिमु । अनलाईनरी फारम भरिसरे ङिच्यु प्लि घण्टाई लिलि सिफारिस योखामु योखामु ।