शुक्रबारईटो ङिह अन्तराष्ट्रिय तमु ताँझोगो तसेमो – Tamu Times

शुक्रबारईटो ङिह अन्तराष्ट्रिय तमु ताँझोगो तसेमो

आइतबार असोज च्यु प्रे, पोखरा
हुम बहादुर च्हाक्ली तमु
ङिह अन्तराष्ट्रि तमु ताँ लवे कार्यक्रम शुक्रबारइटो तसे मो । कोरोना भाईसर (कोभिड च्यु कु) महामारीई लमईले चुपाली ताँ लवे कार्यक्रम भर्चुअल (जुमाइटो) लम्हेइमो । काईक्रमई बारेरी जानकारी विउरी भर्चअल पत्रकार सम्मेलन लल । शुक्रबार प्लि दिनसम्म (कु दिनाईटो च्युटु अक्टोबर) तवे कार्यक्रमरी विभिन्न विषयरी दे ताँ ह्रवेझोगोई कार्यपत्र भिइमरी चईबारेरी ताँझोगो लब । नेसर ङ बजेईटो ओसो नि ङिह बजेइटो ङिहप्ले आर्काे कार्यक्रम तमो ।
अन्तराष्ट्रिय तमु परिषदई आयोजनारी ओसोवे वर्ष काठमाण्डौरी ओसो तमु ताँ आयोजना लल । ह्युल नि बाहिरी ह्युलर टिवे ताई तमुझोगोनी ताँझोगो नि चमेनी मवे सीपझोगो ख्यागुलाई पाउ उद्देश्यई तमु ताँ कार्यक्रम लवले तमु समुदायल्वे संस्था तमु ह्युल छोंजधिं गुरुङ्ग राष्ट्रिय परिषई अध्यक्ष रशेम तमुई भिईमो ।
ङ्योई चु ताँ कार्यक्रमलाई चलिईमरी ङिह वर्ष मात्र तैमो । तोरे खवे वर्षरी चु कार्यक्रमलाई चलिईमरी याव । अध्यक्ष तमुई भिईमो । भे तोरे खवे वर्षरी अरु देशरी बनी चु कर्यक्रमझोगो लसे मो । चु ताँ काईक्रमरी विभिन्न सोंच्यु ङ ह्युलाईटो तमुझोगो प्रे तसेमो । च मध्ये लेई कार्यमरी चलिवे त्हिरै भाग किमो । ताँझोगो ताई दिनरी भिन्न भिन्न विषयरी ङिहप्ले तमो । ओसो दिनरी ओसो ङै नासा ट्हो ताँरी ताँझोगो तमु । चु ताँरी च्यु प्र पोवे म्हिझोगो खेमेखेमे ताँझोगो भिमो ।

ओसो दिनल्वे ङिहप्ले कार्यक्रमरी तमु भाषा नि साहितय ताँरी ताँझोगो तमु । चु ताँरी भाषाविद रत्नबहादुर तमुई ताँ लमु । चुरी सिक्किम भारतर्वे मेघराज तमुई टिप्पणी लसेमो । शनिबार तवे ङिह कार्यक्रमरी ओसोवे ताँरी तमुझोगोई योवे सफलताई ताँझोगो तमु । चुरी अमेरीकार्वै डा. टोपराज तमु, भारतर्वे गोपाल तमु नि नेपालर्वे लाकुमारी तमुई ताँ लमु । च दिर्ने ङिह कार्यक्रमरी तमु चलचित्रई ताँझोगो गुरुङ्ग तलचित्र संघ नेपालई अध्यक्ष भोजबहाुदर तमुई ताँ लम । चरी नवीन सुब्बाई टिप्पणी लमो ।
छले सो दिनरी ओसो कार्यक्रमरी विदेशी विद्धानझोगो तमुई बारेरी खिई ताँझागो थेमो । चुरी जापानईटो नानको योसिमोता, बेलायतईटो साइमान स्ट्रिकल्यान्ड नि आलन माकफार्लनई खिई ताँझोगो लमो । ङिह कार्यक्रमरी तमु समुदायल्वे ओसोवे ताँ नि के लवे सीपई ताँझोगो तमु । चुरी मानबशास्त्री पोलबहादुर तमुई नि लिलबहाुदर तमुई ताँझोगो लसेमो ।
लिलि दिनर्वे ओसोवे कार्यक्रमरी तमु उद्यमी–व्यवसाय ताँरी ताँझोगो तसे मो । चु ताँरी भाटभटेनी सुपरमार्केट चलिवे मिनबहादुर तमु, जापानईटो ओम बहादुर नि गण्डकी ट्राउटई लक्षिन तमुई ताँ लसेमो ।
छलेई लिलिवे कार्यक्रमाईटो औपचारिक कार्यक्रम लैमरी ङिह अन्राष्ट्रिय तमु ताँ खामो ।