तियाँ सरे तमु ताँझोगो ङ्योल खाम – Tamu Times

तियाँ सरे तमु ताँझोगो ङ्योल खाम

ङ कात्र्तिक, पोखरा
ङ्यो तमुमेल्वे क्रि मात्र तमु क्युईरी खवे अनलाई ताँ तेल उयाईले होस्टिङ प्रोवलम तमईले तमु ताँझोगो खल आँखा मै तान नि क्षम रिम्दै तिसरे ङि सुद(सधै) खवे पो लमु ग्यासजे ।