नेपालरी ओसो तमु खेमा लिपि जोव स्थानिय तह, गोरखाल्वे धार्चे गाउँपालिका – Tamu Times

नेपालरी ओसो तमु खेमा लिपि जोव स्थानिय तह, गोरखाल्वे धार्चे गाउँपालिका

च्यु कु कार्तिक, पोखरा
हुम तमु
लेई तमुमे टिवे क्ल्हो गोरखाल्वे धार्चै गाउँपालिकाई तमु खेमा लिपि जोईमोे । गाउँपालिकाई ओसो चिठ्ठील्वे क्ररी (लेटरहेड) तमु खेमा लिपी जोईमो । चु नि तमु खेमा लिपिई जोवले नेपालर्वै ओसो सरकारी निकाय गोरखाल्वे धार्चे गाउँपालिका तैमो । तमुमेल्वे भाषा लिपि, संस्कार संस्कृतिझोगो संरक्ष लवे लागिरी खिई ओसो चोटी तमु खेमा लिपि जोउरी सुरु लउले पालिका अध्यक्ष सनत बहादुर तमु (सन्तोष)ई भिईमो ।
प्रशिक्षक आतइमरी लोउरी आखमईले ओसोकोतो ताई क्ल्होरी तमु खेमा लिपि जोउरी आखब तोरे भे अरुरैबनि लिपि जोई भिईमरी भिईमो । चुई लागी ङ्यो ताई पन्हवे दिनरी कार्यपालिकाई बैठक टिईमरी गाउँपालिकाल्वे ताई कागजापत्र, होडिङबोडरी तमु खेमा लिपि जोब निर्णय अनुमोदन लवे तयारीरी मो भिईमो ।
छलेई धार्चे गाउापालिकाई ओसोवे सालईटो गाउँपालिका न्होरी ताई खेवे क्ल्हो (विद्यालय) च्योने कक्षाझोगोरी परिक्षणई रुपमरी तमु भाषारी खेबरी सुरु लउले नि अध्यक्षई भिईमो ।
छलेई ओसो सरकारी निकायरी तमु खेमा लिपि जोइमरी अभियान्त भिम बहादुर तमु सेतई भिईमो । ल्हेई ओसोकोतो खिई प्रयास तोको सार्थता योउले भिईमो । धार्चे गाउँपालिकाई चु के लमैले ग्यजसे (ओर्छे) भिम्दै तोरे अरु तनसम्मवे निकायझोगोई नि लिपि जोउरी परिम भिईमो ।
धार्चेरी टिवे हिसावई प्रेच्यु सों कु (८३.९%) तमु, च्यु क्रि (११%) घले, प्लि.कु (४.९%) विश्वकर्मा नि अरु (०.२%) अरु जनजाती म्हिझोगो टिमो ।