गण्डकी प्रदेशल्वे मुख्यमन्त्री पोखरेल तै – Tamu Times

गण्डकी प्रदेशल्वे मुख्यमन्त्री पोखरेल तै

हुम च्हाक्ली तमु
जेठ ङ्हिच्यु कु, पोखरा

गण्डकी प्रदेशर्वे मुख्यमन्त्रीरी काँग्रेस संसद नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई लैमो । प्रदेशर्वे म्रु सीताकुमारी पौडेल्ई संविधानई धारा प्र टुच्युप्रे (ङा) टिईमरी पोखरेललाई मुख्यमन्त्री लबले अ ।