३९ प््रहेस्यो नि २ सय प्हसे तबे चु म्ही म्हई – Tamu Times

३९ प््रहेस्यो नि २ सय प्हसे तबे चु म्ही म्हई

एजेन्सी ३१ जेठ ।

चु अ जिओना । चुु म्हिल्वे सोंच्यु कु प््रहेस्यो नि ङ्हि प्रह जति प्हसेझोगो मो । जिओनाल्वे ङिच्यु टु वर्षल्वे उमेररी तेल आईतबार दिनरी सिई ।
भारतल्वे मिजोरामल्वे अइजाल अस्पतालरी जिओना मोई लनलन सिई । खिल्वे चुआन जात तिआनुम नासरी टिमल । चर खिल्वे सोंच्यु कु प््रहेस्यो नि प्हसेल्वे प्हसेझोगोनि क्रि धिंर तोकोईनि टिदिईमो ।
खिई ओसो प््रहेस्योनि (१५) प्रे च्युङा वर्षई उमेररी सन्र १९५९ री व्या लल । (२४) ङ्हि च्यु प्लि वर्षई उमेररी ङ्हिप्ले व्या लल । लिलिवे व्या चई २५ वर्षल्वे नानिमेनिप्रे सन् २००४ री व्या लबले अ ।
कति च्हमीझोगो व्या लैर याखाईमो । चल्वे ४तल्ले थेउले धिंर अझैनि १६२ जना टिसेमो । चल्ले जानझोागे ङ्ह्योउलागी नासरी पर्यटकझोागो खउले मो ।