तोको २६०७ जनारी कोरोना स्याई, ३९ जना सिई – Tamu Times

तोको २६०७ जनारी कोरोना स्याई, ३९ जना सिई

हुम च्हाक्ली तम
सों असार, पोखरा
लिलिवे २४ घण्टारी २६०७ जनारी कोरोना भाईरस संक्रमण स्याउले म्रोईमो । स्वास्थ्य नि जनसंख्या मन्त्रालय ७७११ ज्नारी ले पीसिआररी १७६८ नि ४७७३ जनारी लवे एन्टिजेरी ८३९ नि २६०७ जनारी संक्रमण त्होईमो ।
कोरोना संक्रमणईटो लिलि २४ घण्टारी ३९ जना सिईमो भे २१४१ जना सईमो ।